x
sadsad x
asdasd
Kişisel Veri Aydınlatma MetniKİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

ŞENTÜRKLER VETERİNERLİK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

(PETİHTİYAC.COM)

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince; veri sorumlusu sıfatıyla Şentürkler Veterinerlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (petihtiyac.com)(“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında Şirketimiz ile kurduğunuz ilişki dâhilinde elde edilen, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan kişisel verileriniz tarafımızca ilgili mevzuat hükümleri ve aşağıda açıklanan esaslar gereğince işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından işletilen işyerlerinde çalışanlarımız tarafından fiziki ortamda sözlü, yazılı ve görsel kayıt ile güvenlik kameralarına ilişkin dijital görüntü kaydı şeklinde, elektronik ortamda ise çağrı merkezi, telefon, faks, e-posta, Şirketimize ait e-ticaret faaliyeti yürütülen https://www.petihtiyac.com/ alan adlı internet sitesi (bülten aboneliği, müşteri/üyelik kayıt formu, online alışveriş formu, e-posta iletişim formları ile çerez ve benzeri teknolojiler yoluyla), sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma araçlarıyla bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözlü, yazılı, işitsel, görsel veya görüntü kaydı şeklinde olmak üzere tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu kapsamda Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz; Ad-soyad, kimlik numarası gibi bilgileri içeren kimlik kartı, ehliyet ve pasaport gibi belgelerdeki kimlik bilgileri, adres, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, vergi numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, müşteri nosu, cari hesap bilgisi, fatura içerikleri, imza bilgisi, ses kaydı ve görsel kayıtlar, fiziksel mekâna girişte ve burada kalış sırasında alınan kamera görüntü kayıtları ile sosyal medya ve internet sitesi sayfalarımızda tarafınızdan verilen bilgiler, IP no ve adresi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercih ve beğeniler, site gezinme alışkanlıkları, ürünlere ilgi ve alışveriş alışkanlığı, e-bülten okuma ve tıklama hareketleri ile siteyi ziyaret zamanı bilgisi gibi çerez verileridir.

Yine rıza beyanınızda bulunanlar ve kişisel veri içeren belgelerin asıl nüshası ya da kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler ile Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler de bu kapsama dâhildir. Tarafınıza ait özel nitelikli kişisel veriler ise Şirketimizce hiçbir şekilde işlenmemektedir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. maddesi uyarınca; aydınlatılmış şekilde verilmiş bulunan açık rıza beyanınız üzerine veya aşağıda gösterilen diğer hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda;

 1. a) Şirketimiz ile bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin diğer tarafı sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 2. b) Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 3. c) Şirketimize ait bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 4. d) Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 5. e) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 6. f) Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

Hallerinde kişisel verileriniz yukarıda belirtilen yasal dayanaklar uyarınca, açık rıza beyanınıza gerek bulunmadan, Şirketimiz tarafından mevzuata uygun biçimde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Usulü

Yukarıda açıklanan biçimde elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından esas olarak iş ve ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi kapsamında; sözleşme ve ifa süreçlerinin yürütülmesi; iş ortakları veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve icrası; mal ve hizmet alım satım ve pazarlama işlemleri; satış sonrası ifa ve destek hizmetleri; finans ve muhasebe işlemleri; üyelik ve müşteri kayıtları ve ilişkilerinin yürütülmesi; bilgi güvenliği, hukuki işlem ve fiziksel mekân güvenliğini sağlama; hukuki süreçlerin ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin ifası; müşteri memnuniyetinin arttırılması; yasal başvuru ve savunma haklarımızın temini ile talep ve şikâyetlerin takibi amacıyla, Şirketimiz ile kurduğunuz ilişkinin gayesi ile bağlantılı şekilde işlenmektedir.

Tarafınızdan özellikle aydınlatılmış biçimde açık rıza vermeniz üzerine elde edilen kişisel verileriniz ise; Şirketimizce yürütülen ticari arzın en iyi koşullarda verilebilmesi, genel veya kişiye özel beğeni, ihtiyaç ve kullanım amaçlarının tespitiyle bu bağlamda tarafınıza özel mal ve hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi; kalite standartlarının yükseltilmesi ve bu hususta planlama yapılabilmesi için, faaliyet alanımızla ilgili pazar araştırmaları, pazarlama, dijital ve yeniden pazarlama yapılması süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla işlenmektedir.

Ayrıca ticari elektronik ileti alma onayınızın bulunması halinde ise kişisel verileriniz; faaliyet alanımızla ilgili mal ve hizmet tanıtımı, etkinlik, bülten, reklam, promosyon ve memnuniyet araştırması için genel veya tarafınıza özel e-posta, anlık mesaj, sesli/otomatik arama iletilmesi amaçlarıyla da işlenmektedir.

Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen KVKK’nın 4. Maddesinde düzenlenen genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda söz konusu verileriniz;

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel,
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 4. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 5. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

Kurallarına uygun bir şekilde ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan personelimiz tarafından işlenmektedir.

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenme esaslarına dair daha detaylı bilgiye Şirketimize ait “Kişisel Veri Koruma ve İşleme Politikası” metninden erişebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Kapsamı, Süresi ve Güvenliği

Yukarıda belirtilen şekilde temin edilen kişisel verilerinizin Şirketimizce işlenmesinin mahiyeti; ilgili departmanlarımız tarafından hem fiziksel hem de elektronik olarak kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, yurt içinde yazılı/manyetik arşivlerde yedeklenmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi/güncellenmesi, açıklanması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi ve aşağıda belirtilen kapsamda iş ilişkisi içinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılması ile sınırlıdır.

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuat hükümlerine uygun olarak güncel teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel biçimde ve bilgi güvenliği standartları ile prosedürleri çerçevesinde gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alarak veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak muhafaza etmektedir.

Yine https://www.petihtiyac.com/  alan adlı internet sitemize üyeler tarafından verilen kişisel verilerin güvenliği için gerekli önlemler Şirketimizce sistemlerde ve internet altyapısında alınmaktadır. Bu kapsamda internet sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz’den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Belirtilen doğrultuda “kredi kartı şifresi” gibi bilgiler Şirketimiz çalışanları tarafından görülmemekte ve kaydedilmemektedir. Keza internet sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler ile kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler de diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.

Şirketimiz muhafaza ettiği söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya ilgili mevzuatta ve Şirketimizin bu konuda düzenlediği Politika’da belirlenen imha sürelerinin dolması hâlinde ilgili mevzuat hükümleri ve “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası metnimiz uyarınca kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine derhal silme, yok etme veya anonim hâle getirme suretiyle imha etmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, sadece ticari faaliyetimizin gerçekleştirilmesinin gereği olarak, Şirketimizin ticari ve iş strateji ve süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, ödemelerin yapılması amaçlarıyla yurt içinde bulunan grup şirketlerimize, şubelerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, bunların yetkili veya çalışanlarına, banka şubelerine, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişilerine KVKK’nun 8 ve 9. Maddeleri ile ilgili diğer mevzuatta belirtilen kişisel veri aktarılması şartları çerçevesinde veya ancak tarafınızın açık rıza beyanı kapsamında, gerekli hallerde anılan taraflarla akdedilen gizlilik sözleşmemizdeki koşullar uyarınca ilgili tüm düzenlemelere uygun biçimde yurtiçi veya yurtdışına aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenler ve yasal zorunluluklar haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Yine kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde üçüncü kişilere aktarılması veya ifşası gibi durumları engellemek için Şirketimizce gerekli her türlü özen ve tedbir alınmaktadır.

Ancak bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2019 Tarih ve 2019/157 Sayılı kararı doğrultusunda, veri iletimi esnasında yabancı mail sunucusu ve benzeri sistemler kullanıldığında kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmış olabileceğinin kabul edildiği hususu da dikkate alınmalıdır.

 1. KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, yasal şekilde işlenen kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 1. h) Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin rıza beyanınızı ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin verdiğiniz onayınızı istediğiniz her an hiçbir sebep göstermeksizin durdurma ve geri alma.
 1. Haklarınız Kapsamında Şirketimize Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre https://www.petihtiyac.com/ sayfasında yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle, Şirketimizin Çengeldere Mah. Polonez Yolu Caddesi no:64/2 Çavuşbaşı 34830 Beykoz / İstanbul  adresine şahsen başvurarak kimlik tevsikiyle veya Noter vasıtasıyla yazılı olarak ya da kayıtlı/güvenli elektronik posta üzerinden [email protected] adresine e-posta olarak iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.